STUDY MEMO

学習のメモ書き

<Ruby> 演算子式 〜==, !=〜

演算子式 〜==〜

式の値が真である:真(true)
式の値が偽である:偽(false)

irb(main):005:0> a = 1
=> 1
irb(main):006:0> b = 1
=> 1
irb(main):007:0> a == b
=> true
irb(main):008:0> a == a + b
=> false

演算子式 〜!=〜

式の値が真である:偽(false)
式の値が偽である:真(true)

irb(main):009:0> a = 1
=> 1
irb(main):010:0> b = 1
=> 1
irb(main):011:0> a != b
=> false 
# 1と1は等しくない => false
irb(main):012:0> a != a + b
=> true
# 1と2は等しくない => true